• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

Regeneratívny prístup

REGENERATÍVNY PRÍSTUP MBST TERAPIE POCHOPENIE A VYUŽITIE TELU VLASTNÝCH REGENERAČNÝCH SCHOPNOSTÍ TELA

Keď v roku 1992 Leland R. Kaiser zaviedol pojem regeneratívna medicína, chápal pod ním šetrné obnovovanie a náhradu tkaniva, ktoré už neplní svoju funkciu. Hovoril o jemnom prispôsobovaní a oprave, pretože jedným z najdôležitejších cieľov regeneratívnej medicíny je využívanie telu vlastných síl na ošetrovanie a liečbu ochorení. Tento inovatívny výskum má za cieľ nielen zdravotnú starostlivosť, ale tiež zlepšenie kvality života ľudí. Mnoho ochorení je možné pri dnešnom stave medicíny ošetrovať, v mnohých prípadoch ich však nie je možné vyliečiť. To platí predovšetkým pre ochorenia spojené s vekom, pri ktorých často odumierajú bunky a dochádza k narušeniu funkcií orgánov. Regeneratívna medicína tak má za ciel obnoviť choré tkanivo a jeho funkčnosť s použitím telu vlastných regeneračných schopností.

Demografický vývoj hovorí o tom, že žijeme čoraz dlhšie. Aby sme si však mohli vyšší vek aj vychutnať, sú potrebné nové inovatívne riešenia v oblasti zdravotníctva. Potenciály regeneratívnej medicíny sú enormné, no kým si tieto nájdu cestu do všeobecnej zdravotnej starostlivosti ubehne ešte veľa času a sú potrebné rozsiahle investície. Snahe o inovácie stojí v ceste potreba obmedzovať náklady. Systém zdravotníctva v Nemecku komplikuje zavádzanie inovatívnej medicíny, napr. preto trvalo 20 rokov, kým začala byť transplantácia kmeňových buniek pri pacientoch trpiacich na rakovinu krvi akceptovaná ako štandardná terapia. Ďalších desať rokov trvalo, kým túto formu terapie začali uznávať zdravotné poisťovne.

Využívanie telu vlastných regeneračných procesov!

Výskumný prístup založený na myšlienke regenerácie, nie napr. operatívnej opravy, má aj MBST terapia. Ide o použitie telu vlastných regeneračných procesov ľudského tela na trvalé a šetrné ošetrenie poranení alebo ochorení a tým umožniť pacientom výrazne vyššiu kvalitu života - bez náročných a rizikových operácií alebo iných invazívnych zásahov do tela.

Spoločné problémy inovatívneho medicínskeho vývoja

Demografický vývoj hovorí o tom, že žijeme čoraz dlhšie. Aby sme si však mohli vyšší vek aj vychutnať, sú potrebné nové inovatívne riešenia v oblasti zdravotníctva. Potenciály regeneratívnej medicíny sú enormné, no kým si tieto nájdu cestu do všeobecnej zdravotnej starostlivosti ubehne ešte veľa času a sú potrebné rozsiahle investície. Snahe o inovácie stojí v ceste potreba obmedzovať náklady. Systém zdravotníctva v Nemecku komplikuje zavádzanie inovatívnej medicíny, napr. preto trvalo 20 rokov, kým začala byť transplantácia kmeňových buniek pri pacientoch trpiacich na rakovinu krvi akceptovaná ako štandardná terapia. Ďalších desať rokov trvalo, kým túto formu terapie začali uznávať zdravotné poisťovne.

MBST > molekulárna biofyzikálna stimulácia

MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou musí prekonávať rovnaké prekážky. Doteraz bolo vypracovaných a publikovaných viac než 200 štúdií, verejných publikácií alebo vedeckých prednášok. V súčasnosti už čoraz viac súkromných zdravotných poisťovní hradí náklady na terapiu, no existujú aj poisťovne, ktoré ani napriek mnohým štúdiám nie sú pripravené prevziať náklady na terapiu. My však neustále pracujeme na ďalších výskumných výsledkoch a integrujeme ich pre dobro našich pacientov do nových MBST terapií. A to aj napriek náročným schvaľovacím procesom a byrokratickej praxi hradenia ošetrení zo strany poisťovní. Investujeme do nových štúdií, aby sme tak ďalej rozširovali stav údajov založených na dôkazoch. Viac ne 270 000 úspešne ošetrených pacientov, a to len v Nemecku, pre nás znamená, že prostredníctvom MBST terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou pomáhame ľuďom zmierňovať bolesti a dokonca žiť celkom bez bolesti. Naši pacienti hovoria o výraznom zlepšení kvality života a to nám každý deň dodáva novú energiu do práce.

Regeneratívna medicína

Pod pojmom regeneratívna medicína rozumieme obnovovanie buniek, tkanív a orgánov s poruchou funkčnosti. To sa má dosiahnuť stimulovaním telu vlastných regeneračných a opravných procesov alebo biologickou náhradou v podobe živých buniek alebo tkaniva vypestovaného v laboratóriu. Cieľom je obnoviť zdravý a funkčný stav zasiahnutého tkaniva, namiesto toho, aby bolo len nahradené pomôckou alebo opravené.

Keď sa v 19. storočí do centra pozornosti lekárov dostali vďaka bunkám príčiny ochorení, výskumníci začali s dekódovaním regeneračných procesov. V posledných rokoch sa výskum a medicínska technika vyvíjali veľmi rýchlo a regeneratívna medicína sa zásadne zmenila. Dnes už vieme, že ani špecializované bunky nie sú pevne určené prvky tela, ale sú to meniteľné útvary, ktorých správanie je možné ovplyvňovať a programovať. Zameranie na regeneračné schopnosti tela by mohlo pomôcť pri riešení mnohých akútnych problémov zdravotníckej starostlivosti. Nielen z tohto dôvodu ma preto regeneratívna medicína pred sebou sľubnú budúcnosť

Medicína založená na dôkazoch

Zakladanie na dôkazoch vychádza z bezpečnostnej požiadavky pre klinické testovanie nových látok a bolo zavedené v 60-tych rokoch minulého storočia, keď dochádzalo k poškodeniu účastníkov štúdií v rámci výskumných projektov. Prísnejšie pravidlá sa najskôr zaviedli iba v klinických testoch a nie v rámci existujúcej zdravotníckej praxe.

Cochrane v roku 1972 poukázal na to, že diagnostické a terapeutické rozhodnutia si vyžadujú ľahko prístupné informácie o randomizovaných výsledkoch štúdií a pravidelnú kritickú kontrolu intervencií vo všetkých medicínskych oblastiach. V súčasnosti už existujú orientačné procesy a odporúčania pre medicínske opatrenia v závislosti od hierarchie podľa významu dôkazu.

Medzi lekármi sa v tomto smere čoraz častejšie ozývajú kritické hlasy, pretože nový regeneratívny prístup ponúka aj ďalšie možnosti využitia. Dnes je už možné individuálneho pacienta klasifikovať podľa molekulárnych vlastností a jeho medicínske ošetrenie prispôsobiť príslušnej špeciálnej charakteristike.

Od medicíny založenej na dôkazoch k personalizovanej medicíne

V rámci diagnostiky sa medicína pokúša pri ošetrení zohľadniť špecifiká pacienta, ako aj jeho vek, pohlavie, zdravotný stav a predchádzajúce ochorenia. V rámci personalizovanej medicíny sa okrem toho identifikujú genetické, molekulárne a bunkové špecifiká, ktoré sa zohľadňujú pri diagnostike a terapii.

MBST terapia v sebe spája prístupy regeneratívnej a personalizovanej medicíny

Cieľ, ktorý si kladie aj MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou je prinášať inovatívne terapie a terapeutické prístroje, ktoré sa zameriavajú na zdravotné potreby pacientov a prinášajú trvalo udržateľný úžitok.

(1) Zdroj · Robert Koch-Institut (Vyd.) (2012) Údaje a fakty: Výsledky štúdie »Zdravie v Nemecku aktuálne 2010«. Príspevky zdravotného spravodajstva Spolku. RKI, Berlín.