• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

MBST pri medzistavcových platničkách

MODERNÁ TERAPIA PRE CHRBTICU A MEDZISTAVCOVÉ PLATNIČKY

Neoperatívna MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou sa vydáva inou cestou a zameriava sa okrem trvalého zmiernenia bolestí predovšetkým na regeneráciu poškodených tkanivových buniek chrbtice a medzistavcových platničiek.

MBST terapeutický prístup pri ťažkostiach s medzistavcovými platničkami

Cieľom MBST terapie je okrem zmiernenia bolesti predovšetkým predchádzanie operatívnym zákrokom na chrbtici. Keďže medzistavcové platničky sa prekrvujú iba vo vonkajšej časti vláknového kruhu, bunky tam sa vyživujú na princípe difúzie.9 V rámci degeneratívneho procesu tak bunkám okrem iného chýba energia na vyrovnávanie vzniknutých poškodení, napr. prostredníctvom zvýšenia metabolizmu. Ak sa poškodenia viac neopravujú,7 stávajú sa medzistavcové platničky čoraz nestabilnejšími a nedokážu viac plniť svoju funkciu. Tu začína prístup MBST terapie.

Stimulácia telu vlastných regeneračných procesov

Terapeutická MBST technológia nukleárnej magnetickej rezonancie bola vyvinutá, aby umožnila cielený prenos energie do kostného tkaniva, ako aj chrupavkového tkaniva chrbtice, resp. medzistavcových platničiek. Cieľom je tak prirodzená regenerácia medzistavcových platničiek a chrbticových stavcov. Prísun energie má za úlohu stimulovať metabolizmus príslušných buniek, aby sa podarilo nanovo spustiť telu vlastné opravné, resp. regeneračné procesy. Tým sa neoperatívna MBST terapia zameriava na najdôležitejšie príčiny problémov s medzistavcovými platničkami a s nimi spojené bolesti chrbta.

MRI – základná technológia

Zobrazovacia magnetická rezonancia (MRI) v sebe kombinuje silné magnetické polia a rádiové vlny (impulzy), s cieľom stimulovať protóny vodíka v organickom tkanive. Tkanivá sa okrem iného líšia v hustote protónov. Impulzy odovzdávajú protónom energiu, čím sa merateľne menia ich biofyzikálne parametre. Z takto získaných údajov počítač vypočíta obrázky na diagnostické účely.

Cieľom magnetickej rezonancie sú obrázky s vysokým kontrastom

Aby sa získali obrázky tkaniva s čo najväčším kontrastom, zobrazovacia magnetická rezonancia využíva veľmi rozdielne parametre tkanív.

Cieľ MBST terapie – aktivácia regenerácie

MBST terapia nevyužíva parametre tkanív na zobrazovanie, ale s cieľom stimulovať bunky aj metabolicky na molekulárnej úrovni prostredníctvom cieleného prenosu energie.4,5

MBST terapiu vykonávajú výlučne lekári s certifikátom MBST®!

V rámci terapie artrózy prichádza do úvahy päť, sedem alebo deväť terapeutických jednotiek, v závislosti od štádia ochorenia. Prostredníctvom MBST technológie nukleárnej magnetickej rezonancie je možné v zásade liečiť iba artrózu v I až III štádiu. Či je vo vašom prípade možné ošetrenie artrózy prostredníctvom MBST terapie, môže určiť výlučne váš lekár. Rovnako vám môže vysvetliť, či a akým spôsobom je vo vašom prípade možné kombinovať MBST terapiu s inými terapeutickými prístupmi. Za predpokladu individuálneho a podrobného lekárskeho vyšetrenia a poradenstva, je možné MBST terapiu použiť v nasledujúcich oblastiach:

bedrové a kolenné kĺby, kĺby rúk a prstov, ramenné a lakťové kĺby, chodidlové a priehlavkové kĺby, chrbticové kĺby celej chrbtice

PRIEBEH MBST TERAPIE

Na MBST terapiu vášho ochorenia medzistavcových platničiek alebo chrbtice budete u spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH objednaní až po zodpovedajúcej diagnóze od vášho lekára. Vaše terapeutické údaje budú skopírované na MBST terapeutickú kartu a odoslané do vášho MBST terapeutického centra. Tam budú údaje z vašej terapeutickej karty odoslané do MBST terapeutického prístroja, čo zabezpečí optimálne prispôsobené ošetrenie. Na začiatku terapeutickej jednotky najskôr vytvori MBST terapeutický prístroj podmienky nukleárnej magnetickej rezonancie v príslušnom tkanive a následne hneď začne s cieleným prenosom energie. Počas MBST ošetrenia nie ste vystavení žiadnemu škodlivému žiareniu, ako napr. röntgenové žiarenie. Jedna terapeutická jednotka trvá 60 minút. Počas toho môžete uvoľnene počúvať hudbu, čítať alebo dokonca spať. Série MBST ošetrení medzistavcových platničiek zahŕňajú sedem alebo deväť terapeutických jednotiek.

Časté otázky k MBST terapii

Aké vedľajšie účinky má MBST terapia?

MBST sa používa po celom svete od roku 1998. Do dnešného dňa neboli zistené žiadne vedľajšie účinky.

Musím užívať nejaké lieky?

Striekačky, infúzie, liečivá alebo lieky proti bolesti nie sú súčasťou MBST terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou. O tom, či sú tieto vo vašom prípade potrebné alebo zmysluplné, rozhodne váš ošetrujúci lekár.

Budem sa hneď po ošetrení cítiť lepšie?

Profesionálni športovci podávajú správy o rýchlych zlepšeniach pohyblivosti, ako aj zmiernení bolesti až po úplné odstránenie bolesti. Už krátko po terapii boli schopní pokračovať v intenzívnom tréningu a mohli sa úspešne zúčastňovať na súťažiach.

Hradí zdravotná poisťovňa náklady na MBST terapiu?

V súčasnosti je MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou individuálnou zdravotnou službou pre samoplatcov. Súkromné zdravotné poisťovne čoraz častejšie rozhodujú v jednotlivých prípadoch o čiastočnom alebo celkovom hradení nákladov na terapiu. Poraďte sa s vašim ošetrujúcim lekárom o najlepšom postupe pre získanie úhrady nákladov.

Existujú štúdie o účinnosti MBST terapie?

Účinok a znášanlivosť MBST terapie pri ochoreniach, zraneniach a ťažkostiach pre mnohé ochorenia a ťažkosti myoskeletálneho systému potvrdzujú údaje s vysokou výpovednou hodnotou z početných štúdií a odborných publikácií. Tieto si môžete vyžiadať u vášho lekára alebo priamo u spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH.

Aké je hodnotenie skúseného športového lekára?

MBST terapia dopĺňa rehabilitačné opatrenia, urýchľuje liečebné procesy a umožňuje tak rýchlejšie obnovenie výkonnosti.

(1) Zdroj · Robert Koch-Institut (Vyd.) (2012) Údaje a fakty: Výsledky štúdie »Zdravie v Nemecku aktuálne 2010«. Príspevky zdravotného spravodajstva Spolku. RKI, Berlín.

Kontraindikácie

Po dôkladnom zvážení pomeru úžitok – riziko zo strany vášho ošetrujúceho lekára MBST terapiu neodporúčame vykonávať pri nasledujúcich predpokladoch: Ak sa v terapeutickej oblasti nachádzajú aktívne implantáty, ako napr. kardiostimulátory, defibrilátory (ICD systémy), inzulínové pumpy a pumpy na lieky proti bolesti alebo nádory. Rovnako terapiu neodporúčame pri HIV ochorení, leukémii alebo tehotenstve. Absolvovanie MBST terapie neovplyvňuje schopnosť riadiť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Kontraindikácie s inými terapeutickými opatreniami v súčasnosti nie sú známe.

Upozornenie pre používateľov

Upozornenie

Obsah slúži výlučne na informačné účely. V žiadnom prípade nemá nahradiť lekárske poradenstvo, diagnostiku alebo ošetrenie a nikdy sa nesmie použiť na zmenu alebo ukončenie liečby ochorení. V prípade zdravotných otázok alebo ťažkostí sa vždy poraďte s lekárom, ktorému dôverujete. Výroky o účinnosti a znášanlivosti MBST terapie sa zakladajú na skúsenostiach ošetrujúcich lekárov a ich pacientov pri používaní terapie. Zástupcovia vzdelávacej medicíny vnímajú MBST terapiu ako nedostatočne vedecky zabezpečenú. Keďže každý človek je iný, prirodzene nie je v medicíne možné zaručiť úspech určitej metódy. Vylúčenie záruky. Obsah tejto publikácie bol vypracovaný s maximálnou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu nemôžeme prevziať žiadnu záruku. Citáty a výroky zo štúdií a publikácií boli s maximálnou dôkladnosťou zreprodukované a preložené a zdroje sú uvedené. Nepreberáme žiadnu záruku za prípadné chyby alebo nedorozumenia. Neručíme za škody žiadneho druhu, ktoré vznikli následkom použitia alebo nepoužitia obsiahnutých informácií. Zdroje [1] · [2] · [3] Steinecker-Frohnwieser et al., J Orthopedics Rheumatology, 9/2014 · [4] Temiz Artmann et al., Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, 27(6), 391–394 · [5] Melzer et al., Fachkrankenhaus für Orthopädie, 2003 · [6] TÜV SÜD AG, 2017. Bez písomného súhlasu nie je dovolené rozmnožovanie ani iné použitie týchto obsahov v žiadnej podobe. Všetky obrázky, značky a logá použité alebo zobrazené v publikácii sú vlastníctvom príslušných majiteľov práv. Autorské práva na obrázky MedTec Medizintechnik GmbH a Fotolia.com · © dalaprod, Syda Productions, neonshot, www.top100.de