• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

Poradca pri športových zraneniach

PORADCA PRI ŠPORTOVÝCH ZRANENIACH · DEFINÍCIA, PRÍČINY, SYMPTÓMY, OŠETRENIE

Šport má mnoho pozitívnych účinkov na zdravie a môže podstatne prispieť k zachovaniu telesnej výkonnosti aj vo vyššom veku. Mnoho zdravotných a pohybových obmedzení súvisí nielen s procesom starnutia, ale tiež s nedostatkom pohybu.

No športové zranenia alebo úrazy sa stanú rýchlejšie, než sa človek nazdá.

Každoročne sa pri športe zrania milióny Nemcov, ktorí musia byť následne ošetrení. Následkami sú poškodené koleno, pretrhnutia väzov, prolaps medzistavcových platničiek, bolesti chrbta alebo ešte horšie následky. Dokonca pri školskom športe dochádza k čoraz väčšiemu počtu vážnych zranení. Zasiahnuté bývajú často kĺby, predovšetkým bedrové, kolenné, priehlavkové a ramenné kĺby. Stav pacientov si po prvom akútnom ošetrení a liečbe následne v mnohých prípadoch vyžaduje ďalšiu intenzívnu terapiu alebo rozsiahle rehabilitačné opatrenia. Aby bolo možné po prvom ošetrení dosiahnuť rýchle obnovenie telesných funkcií a aby cesta za zlepšením stavu prebiehala hladko, je rozhodujúca forma zvolenej terapie.

Fit a aktívny v každom veku

Výsledky štúdií dokazujú, že aktívni 60-roční ľudia majú rovnakú výdrž ako neaktívny 20- až 30-roční ľudia.1 Už malá miera športu má pozitívny vplyv na zdravie a môže pomôcť zlepšiť, resp. stabilizovať zdravie.

Čo robiť, ak šport spôsobuje ochorenie?

Rastúci počet rekreačných športovcov a zvyšovanie požiadaviek vo vrcholovom športe spôsobil aj rast počtu a stupňov závažnosti športových zranení. Následky často obmedzujú nielen športové aktivity, ale tiež v mnohých prípadoch pracovný a súkromný život.

Športové zranenia

Ako športové zranenia sa označujú traumatické zranenia, ktoré športovec utrpel v rámci tréningu alebo súťaže a ktoré si vyžadujú náklady na ošetrenie alebo dokonca výpadok z tréningového procesu a súťažných jednotiek. Najčastejšími zraneniami sú poranenia svalov, väzov a šliach, narazenia, krvné podliatiny, zlomeniny, distorzie, odreniny kože a natiahnutia.

Dlhodobé následky

Menšie zranenia sa často podceňujú. Keď symptómy ustúpia, postihnuté oblasti sú často priskoro a príliš zaťažované. Následne sa môžu objaviť mnohé chronické ochorenia, ktoré majú za následok dlhé výpadky z tréningu a súťaží. Takto vzniknuté trvalé poškodenia môžu veľmi ovplyvniť nielen športovú aktivitu ale aj kvalitu života. V prípade profesionálnych športovcov je možno ohrozená dokonca celá kariéra.

MBST terapia v profesionálnom športe

Telesná výkonnosť profesionálneho športovca je jeho kapitál a aj pre športové kluby má výnimočný význam. V najvyšších nemeckých športových ligách mužov (futbal, basketbal, ľadový hokej, hádzaná) sa v sezóne 2014/2015 zranilo minimálne raz ročne približne 80 % nasadených hráčov. Z toho vyplýva 75 000 dní výpadku. Štatisticky tak hráči vo svojich kluboch chýbali následkom zranenia viac než 200 rokov.2 Čoraz viac lekárov sa preto dnes spolieha na MBST terapiu.

ŠPORTOVÉ ZRANENIE – DEFINÍCIA

Ako športové zranenie sa označujú poranenia, ktoré rekreační a výkonnostní športovci utrpeli pri vykonávaní svojho športu. Rozlišujeme medzi zraneniami, ktoré si športovec spôsobil sám bez vonkajšieho vplyvu (endogénne zranenia), ako napr. nesprávne vykonávanie športu alebo preťaženie, a poraneniami, ktoré boli športovcovi spôsobené zvonku (exogénne športové zranenia), napr. iným športovcom. Približne 20 % zo všetkých úrazov v Nemecku predstavujú športové zranenia.

ŠPORTOVÉ ÚRAZY V ČÍSLACH

V Nemecku sa každoročne zraní 1,25 mil. obyvateľov tak vážne, že sa musia podrobiť lekárskemu ošetreniu. Približne polovicu zranení je možné priradiť do organizovaného klubového športu a druhú polovicu do neorganizovaného športu. V rámci školského športu bolo ohlásených ďalších 686 000 športových zranení. V tom prípade ide často o drobné zranenia, pri ktorých sa lekárska konzultácia vyžaduje skôr z dôvodu povinnej starostlivosti zo strany učiteľa, než na základe poranenia. Futbal je klubový šport s ďaleko najväčšou mierou zranení.

Pri zraneniach je potrebné dbať na to, že v prípadoch, kedy je zasiahnutý priehlavkový kĺb, ide vo väčšine prípadov o distorzie a traumy z nesprávneho dostúpenia, ktoré majú zriedka vážnejší charakter. V porovnaní s tým dochádza pri zranení kolien častejšie k poraneniu väzov, ktoré sa musia ošetriť operatívne. Aj napriek intenzívnym rehabilitačným opatreniam nie je trvalá nestabilita kolenného kĺbu ojedinelá.

CHRONICKÉ BOLESTI

Príliš vysoké zaťaženie môže mať za následok zápal koncov šliach. Typickým príkladom je golfový a tenisový lakeť. Mnohí rekreační športovci však tiež bojujú s pretrvávajúcimi bolesťami a zápalmi koncov kolennej alebo Achillovej šľachy. Opatrnosť je potrebná predovšetkým pri päte, pretože už poškodená Achillova šľacha sa môže aj pri miernom zaťažení pretrhnúť. K zraneniam spôsobeným preťažením patria aj zápaly mazových vačkov. Ošetrenie týchto vzácnych tlmičov z väzivového tkaniva, ktoré za normálnych okolností zabezpečujú plynulé kĺzanie šliach, si okrem iného vyžaduje podávanie kortizonu. Nielen svaly a šľachy je možné preťažiť. Príliš dlhé, intenzívne zaťaženia – často spojené s nadváhou – môžu mať za následok pretrvávajúce bolesti v kolene, bedrách, priehlavkovom kĺbe alebo v inom kĺbe. Najneskôr vtedy je čas prehodnotiť tréningový program, pretože v opačnom prípade existuje nebezpečenstvo, že chrupavková vrstva kĺbov bude trvalo poškodená. Športovci, ktorí to neustále preháňajú alebo sa v rámci dlhého obdobia opakovane presiľujú, riskujú únavové zlomeniny. Takéto stresové zlomeniny, ako tieto jemné trhliny nazývajú lekári, sa vyskytujú predovšetkým na holennej kosti, kĺboch prstov a nohách.

ZAUJÍMAVOSTI

Svaly

Kostrový sval sa skladá zo zväzkov svalových vlákien a okolitých fascií (väzivové tkanivo). Na začiatkoch kostí sa fascie zjednocujú na hlavách svalov na šľachy svalu. Poranenie svalov môže postihnutú osobu v závislosti od rozsahu a stupňa poranenia vyradiť na niekoľko mesiacov zo športu a práce.

Šľachy · Tendon

Šľachy predstavujú spoje medzi svalmi a kosťami. Pozostávajú z takmer neelastického, vláknitého tkaniva s pomalým metabolizmom. Ak následkom nesprávneho zaťaženia alebo preťaženia dôjde k mikrotrhlinám, regenerácia prebieha iba veľmi pomaly. Následkom sú tlakové a pohybové bolesti, ako aj poruchy funkčnosti.

Väzy · Ligamenty

Väzy spájajú kosti a slúžia na stabilizáciu kĺbov. Majú podobnú štruktúru ako šľachy a teda majú len obmedzenú schopnosť regenerácie. Po poškodení často dochádza len k neúplnému vyliečeniu.

Poranenia svalov

K poškodeniu svalov môže dôjsť následkom vonkajšieho vplyvu alebo preťaženia. Natiahnutia alebo stvrdnutia svalov sa označujú ako funkčné mikrolézie. Vážne poškodenie svalových buniek, ako trhliny svalových vlákien, sa označujú ako štrukturálne makrolézie. Rozlišujeme:

  • Stupeň 1 + 2 · < 5 % svalových vlákien, pretrhnuté jednotlivé svalové vlákna, neporušená fascia + hematóm s miernou stratou sily
  • Stupeň 3 · > 5 % svalových vlákien, pretrhnuté mnohé svalové vlákna, ruptúra fascie + krvácanie s výraznou stratou kontrakcie.
  • Stupeň 4 · > 5 % svalových vlákien, kompletná ruptúra svalu a fascie s úplnou stratou funkčnosti

Poranenia šliach a väzov

Tieto často vznikajú pri preťažení alebo nesprávnom zaťažení kĺbu. Vo väčšine prípadov už existujú predchádzajúce poškodenia, ktoré následkom mikrotraum spôsobili degeneráciu šľachovitých a väzivových štruktúr. Ďalšie veľké zaťaženie môže nakoniec skončiť pretrhnutím (ruptúrou). V prípade neskorej diagnostiky môžu mať tieto poškodenia za následok stratu funkčnosti a potom si často vyžadujú operatívne rekonštrukcie.