• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

Princíp pôsobenia MBST · Jednoduché objasnenie

OD MAGNETICKEJ REZONANČNEJ TOMOGRAFIE K MBST TERAPII NUKLEÁRNOU MAGNETICKOU REZONANCIOU...

MBST terapia predstavuje ďalší terapeutický vývoj technológie nukleárnej magnetickej rezonancie. Technológia nukleárnej magnetickej rezonancie sa po celom svete používa pri magnetickej rezonančnej tomografii, resp. magnetickej rezonancii (MRI), na diagnostické účely.

Snímky, ktoré idú hlboko pod kožu

MRI (magnetický rezonančný tomograf) patrí k obrazotvorným diagnostickým postupom a veľmi zjednodušene povedané je to veľký digitálny fotoaparát, ktorý robí snímky vnútra tela. Za účelom vytvárania týchto snímok sa používajú silné magnetické polia a vysokofrekvenčné impulzy, aby sa dosiahla stimulácia protónov vodíka obsiahnutých v organickom tkanive. Impulzy odovzdávajú protónom vodíka energiu, následkom čoho sa ich fyzický stav zmení.

Zjednodušený priebeh pri MRI snímaní

Pacient sa umiestni do potrebnej polohy. Zapne sa magnetické pole v MRI. Následkom toho sa protóny vodíka, ktoré boli predtým usporiadané úplne náhodne, vyrovnajú podľa magnetického poľa. Následne sa aktivuje impulz a protónom vodíka sa odovzdá energia. Prakticky tým dochádza k ich pohybu a zmene orientácie. Po vypnutí impulzu sa protóny vodíka snažia dostať do pôvodného stavu, ktorý určuje magnetické pole. Pritom odovzdávajú časť prijatej energie opäť do okolia. Tieto zmeny sa merajú mimo tela a pomocou špeciálneho matematického postupu z nameraných signálov počítač vypočíta obrázok s rôznymi odtieňmi sivej farby.

Doby relaxácie – merateľná molekulárna biologická stimulácia

Meria sa odovzdaná energia a doba, ktorú potrebujú protóny vodíka na dosiahnutie pôvodného stavu. Tieto časy sa označujú ako doba relaxácie. Rôzne parametre (hustota protónov, doby relaxácie magnetickej rezonancie) druhov tkanív (napr. tukové tkanivo, chrupavka, kosti alebo kvapaliny) tvoria najdôležitejší základ pre kontrast obrazu. Na takto nasnímaných snímkach sú rôzne štruktúry tela znázornené tak detailne, že odborníci môžu rozpoznať, či sa v snímanej oblasti nachádza napr. zápal alebo či ide o choré alebo zdravé tkanivo.

Cieľ MRI – obrázky s vysokým kontrastom

Aby sa získali obrázky s čo najväčším kontrastom, MRI využíva rozdielne parametre tkanív.

Protóny vodíka sa využívajú, pretože je možné ich aktívne ovplyvňovať magnetickými poľami a rádiovými vlnami a nachádzajú sa vo veľkom množstve v takmer každom organickom tkanive. Človek sa napr. takmer zo 70 % skladá z vody.


JEDNODUCHÝ POPIS PRINCÍPU PÔSOBENIA MBST TERAPIE NUKLEÁRNOU MAGNETICKOU REZONANCIOU

MBST terapeutický systém nevyužíva technológiu nukleárnej magnetickej rezonancie na vytváranie snímok ale s cieľom vyvolať regeneratívne, protizápalové a bolesť utišujúce procesy v organickom tkanive.

Aby bolo možné technológiu nukleárnej magnetickej rezonancie používať na terapeutické účely, bola potrebná dlhoročná interdisciplinárna a vývojárska činnosť. Pre rôzne tkanivá boli prostredníctvom magnetickej rezonančnej spektroskopie identifikované hustoty protónov a doby relaxácie. Tak boli okrem iného v spolupráci s Inštitútom jadrovej fyziky Giessenskej univerzity merané doby relaxácie špecifické pre rôzne tkanivá. V spolupráci s laboratóriom pre medicínsku a molekulárnu biológiu v rámci FH Aachen boli vyvinuté bunkové parametre špecifické pre tkanivá.

Výskumné oddelenie spoločnosti MedTec z týchto výsledkov vyvinulo terapeutické sekvencie nukleárnej magnetickej rezonancie špecifické pre dané indikácie, ktoré sa prenášajú na MBST terapeutické karty a používajú v MBST terapeutických systémoch nukleárnej magnetickej rezonancie. Aplikátory nukleárnej magnetickej rezonancie na začiatku ošetrenia vytvoria podmienky nukleárnej magnetickej rezonancie v ošetrovanom tkanive a začnú s prenosom energie do špecifických bunkových skupín, aby tam okrem iného aktivovali regeneratívne procesy.

MBST TERAPEUTICKÝ PRÍSTUP PRI ARTRÓZE

Látková výmena (metabolizmus) je základom pre všetky životne dôležité procesy v tele a vyžaduje si veľa energie. Energie, ktorá je potrebná aj v chrupavke na tvorbu, ochranu a opravy chrupavkového tkaniva. V prípade, že chrupavkovým bunkám chýba energia, nedokážu telu vlastné opravné mechanizmy fungovať a dochádza k degenerácii chrupavky.

Ako dochádza k degenerácii chrupavky?

V rôznych oblastiach hyalínnej chrupavky sa nachádzajú chondrocyty s rôznou veľkosťou, tvarom a metabolickou aktivitou. Každý chondrocyt je zodpovedný za udržiavanie mimobunkovej matrice a metabolizmu vo svojom bezprostrednom okolí2. Poškodenia kĺbovej chrupavky ovplyvňujú opravy chrupavky nedostatočným metabolizmom matrice, takže bunky chrupavky musia zvýšiť svoj metabolizmus, aby zachovali metabolizmus mimobunkovej matrice funkčným. V rámci degeneratívneho artrotického procesu však chondrocyty viac nedokážu vyrovnávať odbúravanie chrupavky, čo môže mať za následok neopraviteľnú a úplnú stratu chrupavkovej vrstvy2. Tu sa dostáva ku slovu terapeuticky využívaná technológia nukleárnej magnetickej rezonancie. MBST terapeutický systém nukleárnou magnetickou rezonanciou bol vyvinutý, aby umožnil cielený prenos energie do chrupavkového tkaniva. Cieľom je zvýšenie metabolizmu a tým aj opätovné spustenie telu vlastných opravných, resp. regeneračných procesov. Tým MBST terapia pôsobí priamo na jednu z príčin artrózy.

MBST TERAPEUTICKÝ PRÍSTUP PRI OSTEOPORÓZE

Látková výmena (metabolizmus) je základom pre všetky životne dôležité procesy v tele a vyžaduje si veľa energie. Energie, ktorá je potrebná aj v chrupavke na tvorbu, ochranu a opravy kostného tkaniva. V prípade, že kostným bunkám chýba energia, nedokážu telu vlastné opravné mechanizmy fungovať a dochádza k rednutiu kostí.

Ako dochádza k rednutiu kostí?

Aby bola zabezpečená štruktúra a funkcia kosti, táto sa neustále prestavuje (bone remodeling). Aby bola kostná hmota konštantná, resorbujú osteoklasty kostné tkanivo a osteoblasty tvoria zase nové tkanivo. V prípade chybnej regulácie môže zvýšená miera odbúravania kostnej hmoty (High-turnover), resp. redukovaný kostný metabolizmus (Low-turnover), mať za následok stratu kostnej hmoty.9 Tu sa dostáva ku slovu terapeuticky využívaná technológia nukleárnej magnetickej rezonancie. MBST terapeutický systém bol vyvinutý, aby umožnil cielený prenos energie do kostného tkaniva. Cieľom je zvýšenie metabolizmu a aj opätovné spustenie opravných, resp. regeneračných procesov. Tým MBST terapia pôsobí priamo na jednu z príčin osteoporózy.

MBST TERAPEUTICKÝ PRÍSTUP PRI MEDZISTAVCOVÝCH PLATNIČKÁCH A CHRBTICI

Cieľom MBST terapie je okrem zmiernenia bolesti predovšetkým predchádzanie operatívnym zákrokom na chrbtici. Keďže medzistavcové platničky sa prekrvujú iba vo vonkajšej časti vláknového kruhu, bunky tam sa vyživujú na princípe difúzie.9 V rámci degeneratívneho procesu tak bunkám okrem iného chýba energia na vyrovnávanie vzniknutých poškodení, napr. prostredníctvom zvýšenia metabolizmu. Ak sa poškodenia viac neopravujú,7 stávajú sa medzistavcové platničky čoraz nestabilnejšími a nedokážu viac plniť svoju funkciu. Tu začína prístup MBST terapie.

Stimulácia telu vlastných regeneračných procesov

Terapeutická MBST technológia nukleárnej magnetickej rezonancie bola vyvinutá, aby umožnila cielený prenos energie do kostného tkaniva, ako aj chrupavkového tkaniva chrbtice, resp. medzistavcových platničiek. Cieľom je tak prirodzená regenerácia medzistavcových platničiek a chrbticových stavcov. Prísun energie má za úlohu stimulovať metabolizmus príslušných buniek, aby sa podarilo nanovo spustiť telu vlastné opravné, resp. regeneračné procesy. Tým sa neoperatívna MBST terapia zameriava na najdôležitejšie príčiny problémov s medzistavcovými platničkami a s nimi spojené bolesti chrbta.

PRÍSTUP MBST TERAPIE PRI PORANENIACH SVALOV, VÄZOV A ŠLIACH

Molekulárne biologické procesy hojenia rán sú komplexné a trvajú často mesiace. Z dôvodu pomalého metabolizmu tkaniva môžu opravné a regeneračné procesy preto trvať celé mesiace, kým sa zranenie svalov, šliach alebo väzov celkom vylieči. Na túto oblasť sa zameriava terapeutická MBST technológia nukleárnej magnetickej rezonancie. Cielené dodávanie energie do poraneného tkaniva má stimulovať metabolizmus príslušných buniek za účelom včasnej aktivácie a podpory telu vlastných opravných, resp. regeneračných procesov. Cieľom je dlhodobé skrátenie regeneračných procesov. MBST terapia má umožniť rýchly a bezpečný návrat k intenzívnemu tréningu, súťaženiu a profesii. Vďaka rýchlejšiemu obnoveniu aktivity sa môžu výrazne skrátiť doby výpadkov. Vrcholoví športovci, ktorí úspešne absolvovali MBST terapiu, hovoria o tom, že sa mohli rýchlejšie vrátiť k tréningu a priamo po dokončení terapie boli schopní získať medaily, napr. na Olympijských hrách a majstrovstvách sveta.

MBST TERAPIA NUKLEÁRNOU MAGNETICKOU REZONANCIOU – VÝHODY

Výhody MRI technológie v porovnaní s CT, ultrazvukom alebo röntgenom

Pre zdravotníkov je okrem detailnosti snímok dôležitá predovšetkým dobrá znášanlivosť zo strany pacientov, pretože pacienti počas vyšetrenia magnetickým rezonančným tomografom, ktoré je prakticky bez vedľajších účinkov, nie sú vystavení žiadnemu zaťažujúcemu žiareniu. Bez MRI technológie by vôbec nebolo možné stanoviť mnohé diagnózy a objaviť mnohé ochorenia. Pre pacientov je snímacia MRI diagnostika často prvým krokom k spusteniu procesov liečenia.